ภาษีที่ดิน FUNDAMENTALS EXPLAINED

ภาษีที่ดิน Fundamentals Explained

ภาษีที่ดิน Fundamentals Explained

Blog Article

สิ่งปลูกสร้างที่เป็นถนน ลาน และร้ัว

ทรัพย์สินที่เป็นศาสนสมบัติไม่ว่าของศาสนาใดที่ใช้เฉพาะเพื่อการประกอบศาสนกิจหรือ กิจการสาธารณะ หรือทรัพย์สินที่เป็นที่อยู่ของสงฆ์ นักพรต นักบวช หรือบาทหลวง ไม่ว่าในศาสนาใด หรือทรัพย์สินที่เป็นศาลเจ้า ทั้งน้ี เฉพาะที่มิได้ใช้หาผลประโยชน์

ใครคือผู้เสียภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง?

เช่นเดียวกันค่ะ….หากที่ดินผืนเดียวกันใช้ประโยชน์หลายประเภท ก็คิดแบ่งตามสัดส่วนที่ใช้งานจริง

ภาษีสิ่งปลูกสร้างสำหรับทำพื้นที่ถนน ลาน และรั้ว

ขั้นตอนการโอนที่ดิน ทำอย่างไร ใช้เอกสารอะไรบ้าง มาดูกัน 

สื่อประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับองค์ความรู้การเป็นองค์กรคุณธรรม

ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง คืออะไร

ที่ดินหรือสิ่งปลูกสร้างที่ใช้เป็นสถานที่ให้บริการแก่ประชาชน เป็นการทั่วไปเฉพาะเพื่อ การเล่นกีฬาตามชนิดที่สามารถขอจดทะเบียนจัดตั้งสมาคมกีฬาได้

The cookie is set by GDPR cookie consent to report the person consent with the cookies inside the group "Useful".

Useful cookies aid to perform selected functionalities like sharing the information of the website on social media marketing ภาษีที่ดิน platforms, acquire feedbacks, along with other third-party capabilities. Functionality Efficiency

ผู้เสียภาษีที่ดินเพื่อการอยู่อาศัยในรูปแบบบุคคลธรรมดาผู้เป็นเจ้าของเฉพาะสิ่งปลูกสร้างหลังเดียว 

ลงทุน ซื้อ-ขาย พันธบัตรรัฐบาลตลาดรอง

นิติบุคคลเป็นเจ้าของที่ดินเกษตรกรรม

Report this page